4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı : 4
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 15/7/2018 – 30479

ONALTINCI BÖLÜM

Kalkınma Ajansları


Amaç ve kapsam

MADDE 184 – (1) Bu Bölümün amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 185 – (1) Bu Bölümün uygulanmasında; a) Ajans: Kalkınma ajansını, b) Bölge: Ekli listede belirtilen Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimini, ifade eder.

Kuruluş

MADDE 186 – (1) Ajanslar, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir. (2) Ekli listede belirtilen bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan ajansın kaldırılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir. (3) Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Bölümde düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir.

Genel koordinasyon

MADDE 187 – (1) Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur. (2) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

a) Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltıcı tedbirleri alır; plânlama, programlama ve projelendirme konularında ajanslara rehberlik ve danışmanlık yapar, plân ve programların uygulanmasını izler ve değerlendirir.

b) Ajansların kurumsal performansları ile yürütülen programların performanslarının ölçülmesine dair usul ve esasları belirleyerek, bunların değerlendirmesini yapar veya yaptırır.

c) Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı fonların ajanslara tahsisi ile bunların kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler.

ç) Ajanslar arası işbirliğini sağlar ve ortak proje üretimini destekler.

d) Ajansların işlevlerini etkili ve verimli olarak yerine getirebilmesi için merkezî düzeyde ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.1

e) Ajansların yıllık çalışma programlarını onaylar.

f) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/1 md.) Genel sekreteri görevlendirir ve görevden alır.

g) Plân ve programlara, yapılacak desteklere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile yatırım destek ofislerinin çalışma usul ve esaslarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler.2

Ajansın görev ve yetkileri

MADDE 188 – (1)

Ajansın görev ve yetkileri şunlardır: 3

a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek veya Ajans personel sayısının yeterli olmadığı durumda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile izlemesini ve değerlendirmesini yaptırmak ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 4

c) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/2 md.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik girişim sermayesi fonlarına katılım sağlamak.

ç) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.

1 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “ilgili” ibaresinden sonra gelmek üzere “ulusal ve uluslararası” ibaresi eklenmiştir.

2 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “yardım ve transferlere” ibaresi “desteklere” şeklinde değiştirilmiştir.

3 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle bu fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

4 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle bu bentte yer alan “değerlendirmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Ajans personel sayısının yeterli olmadığı durumda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile izlemesini ve değerlendirmesini yaptırmak” ibaresi eklenmiştir.

d) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/2 md.) Bölge plan ve programlarını dikkate alarak kapsamı ve usulleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmek üzere bölgelerindeki diğer projeleri izlemek.

e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

f) Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

ğ) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

h) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

ı) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

i) Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.

j) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayımlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

Bilgi toplama

MADDE 189 – (1) Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür.

Teşkilat yapısı

MADDE 190 – (1) Ajansın teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

a) Kalkınma kurulu.

b) Yönetim kurulu.

c) Genel sekreterlik.

ç) Yatırım destek ofisleri.

Kalkınma kurulu

MADDE 191 – (1) Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur.

(2) Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla elli üyeden oluşur. 5

(3) Kalkınma kuruluna temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

(4) Kalkınma kurulu, yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin görev süresi iki yıldır.

(5) Başkan ve Başkan Vekilinin temsil ettiği kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde Kurul Başkanlığı ve Başkan Vekilliği görevleri de sona erer ve ilk toplantıda yeniden Başkan ve Başkan Vekili seçimi yapılır.

(6) Kalkınma kurulu, Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca Kurul, üye tam sayısının beşte birinin talebi üzerine Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

(7) Kalkınma kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yetersayısı sağlanamayan hallerde onbeş günü aşmayacak şekilde yeni toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir ve bu toplantıda toplantı yetersayısı aranmaz.

Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 192 – (1) Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.

b) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/4 md.) Ajansın çalışma programı taslağı, yıllık faaliyet raporları ile Sayıştay ve mali yönetim yeterliği denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

ç) Toplantı sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 193 – (1) Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır.

(2) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/5 md.) Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, ajans genel sekreteri, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, ajans genel sekreteri, büyükşehir olmayan illerin il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil ederler. Üyeler toplantılara bizzat katılmak zorunda olup vekil ile temsil edilemezler.

5 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “yüz” ibaresi “elli” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

(4) Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl Ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.

(5) Tek ilden oluşan bölgelerde kalkınma kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup görev sürelerini tamamlamadan herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona ermesi halinde kalan süreleri sırasına göre yedek üyelerce tamamlanır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

(6) Yönetim kurulu üyeleri ajans ile ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Bölümün uygulanması sırasında öğrendikleri çalışma alanlarındaki sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

(7) Yönetim kurulu üyeleri, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını doğrudan ilgilendiren konular ile sahibi ya da ortağı oldukları ticarî işletmelere ve temsil ettikleri kurumlara ilişkin toplantıya ve oylamaya katılamaz.6

(8) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/5 md.) Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile en az iki ayda bir toplanır. İhtiyaç duyulması halinde üyelerin tamamı veya bir kısmı, telekonferans veya benzeri iletişim araçları kullanarak da toplantılara katılabilir. Yönetim kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder.

(9) Yönetim kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır.

(10) (Mülga:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/5 md.)

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 194 – (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunmak.

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

ç) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

d) (Mülga:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.)

e) Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

f) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifleri onaylamak. g) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

6 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “ticarî işletmelere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve temsil ettikleri kurumlara” ibaresi eklenmiştir.

ğ) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

h) (Mülga:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.)

ı) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

i) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.) Ajansın denetimi sonucunda oluşturulan raporları görüşmek, değerlendirmek ve raporlarda yer alan bulgulara ilişkin gerekli tedbirleri almak.

(2) Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde (…) yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. 7

Genel sekreterlik

MADDE 195 – (1) Genel sekreterlik ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Genel sekreterin görev ve yetkileri

MADDE 196 – (1) Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:8

a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

c) Ajans gelirlerini toplamak, belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.

ç) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.

d) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/7 md.) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu kalkınma kurulu ile yönetim kuruluna sunmak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

e) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/7 md.) Çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü belirlemek.

f) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/7 md.) Ajansın doğrudan veya bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte proje geliştirmesini sağlamak ve bu kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

g) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.

ğ) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.

h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

ı) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

i) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.

j) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.

7 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “birinci fıkrada sayılan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

8 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesiyle bu fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) ve (e) bentleri eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş

k) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.

l) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.

m) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

Yatırım destek ofisleri

MADDE 197 – (1) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/8 md.) Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur.

(2) Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler ilgili diğer mevzuatla belirlenen hususlar dışında ücretsizdir.9

Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri

MADDE 198 – (1) Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri şunlardır:10

a) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek (…).11

b) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) Desteklere ilişkin olarak yatırımcıları bilgilendirmek, yönlendirmek ve ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

c) (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) Bölge kalkınma idaresi başkanlıklarınca desteklenen ve izlenmesi talep edilen projeler başta olmak üzere ildeki önemli proje ve yatırımları izlemek, bunlarla ilgili sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler sunmak.

ç) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) İlin gelişme potansiyeli ve yatırım fırsatları ile ilgili olarak tarafları bir araya getirmek ve işbirliği tesis etmek.

d) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak doğrudan veya ilgili ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Bu Bölümün uygulanmasına ilişkin yapılan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.

f) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.

g) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) Ajans faaliyetleri ile ilgili genel sekreter tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

9 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “tamamen” ibaresi “ilgili diğer mevzuatla belirlenen hususlar dışında” şeklinde değiştirilmiştir.

10 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesiyle bu fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) ve (d) bentleri eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

11 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “, yatırımları izlemek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yatırım destek ofislerine başvuru

MADDE 199 – (1) Yatırımcılar, ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle yatırım destek ofislerine başvurur. Bu başvuru sonucunda yatırım destek ofislerinde geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz. (Mülga üçüncü cümle:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/10 md.)

(2) İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemler için yatırım destek ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.

(3) Yatırım destek ofislerine hangi yatırım ve işlemlerle ilgili başvuru yapılacağı, çıkarılacak düzenlemeler kapsamında belirlenir.

Ajans personeli

MADDE 200 – (1) Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür. (Mülga ikinci cümle:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/11 md.) Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürütecek olan destek personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez.

(2) (Değişik birinci cümle:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/11 md.) Ajanslarda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz.

(3) Yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreter ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde; 12

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, şartları aranır.

Gelirler ve yönetilecek fonlar

MADDE 201 – (1) 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunda sayılan gelirlere ilave olarak ajansın gelirleri ve yöneteceği fonlar şunlardır:13

a) Bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Cumhurbaşkanlığınca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi, performans ölçütleri ve desteklenebilecek proje kapasitesine veya acil nitelikteki kaynak ihtiyacına göre belirlenecek pay.14

b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar.

c) Faaliyet gelirleri.

12 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “üyelerinde” ibaresi “üyeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

13 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesiyle bu fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş ve  sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

14 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesiyle bu bentte yer alan “ve performans ölçütlerine” ibaresi “, performans ölçütleri ve desteklenebilecek proje kapasitesine veya acil nitelikteki kaynak ihtiyacına” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/12 md.) Destek sözleşmeleri çerçevesinde, desteklenen projeler sonucunda ortaya çıkan gelir getirici faaliyetlerden ajansa aktarılacak kaynaklar.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca yapılan bağış ve yardımlar.

e) Bir önceki yıldan devreden gelirler.

Giderler

MADDE 202 – (1) Ajansın giderleri şunlardır:

a) Plân, program ve proje giderleri.

b) Proje ve faaliyet destekleme giderleri.

c) Araştırma ve geliştirme giderleri.

ç) Tanıtım ve eğitim giderleri.

d) Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri.

e) Yönetim ve personel giderleri.

f) Görevlerle ilgili diğer giderler.

(2) Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onbeşini aşamaz. (Ek cümle:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/13 md.) Sanayi ve Teknoloji Bakanı, gerektiğinde her bir Ajansın ihtiyacına göre bu oranı iki katına kadar çıkarmaya yetkilidir.

Malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu

MADDE 203 – (1) Ajanslar, finansal kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin sağlanması amacıyla, kamuoyunu zamanında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla;

a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,

b) Yıllık çalışma programı ile bütçenin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,

c) Ajanslar tarafından proje ve faaliyetlere sağlanan desteklerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması,

ç) Ajans hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması, zorunludur.

(2) Ajansların malî ve finansal kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması ve malî denetiminin sağlanmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

Bütçe

MADDE 204 – (1) Ulusal ve bölgesel düzeyde plân ve programlara, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanan bütçe, ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

MADDE 205 – (1) Ajans, Cumhurbaşkanlığınca bu Bölümde belirtilen ölçütlere göre her yıl haziran ayında genel bütçeden ajanslara yapılacak transferlere ilişkin gösterge niteliğinde belirlenen payların tavanları ile diğer gelir kalemlerine ilişkin tahminleri dikkate alarak bir sonraki yılın bütçesini hazırlar. Ulusal ve bölgesel düzeydeki plân ve programlar dikkate alınarak genel sekreterlikçe hazırlanacak bütçe taslağı ve çalışma programı, ağustos ayı başında yönetim kuruluna sunulur.

(2) Bütçe taslağı yönetim kurulunca kabul edildikten sonra çalışma programı ile birlikte en geç eylül ayı başına kadar görüş alınmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir. Bütçe, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde kesinleştirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulur.

(3) Bu Bölümde belirtilen ölçütlere göre yapılacak transfer ödeneği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde gösterilir. Bu ödenek harcama programlarına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ajanslara kullandırılır.15

(4) Bütçenin kesinleşme tarihine kadar devam eden işler için yapılacak harcamalar yılı bütçesi ile ilişkilendirilir.

Bütçe sonuçları

MADDE 206 – (1) Bütçe sonuçları, genel sekreter tarafından bütçe döneminin bitiminden sonraki mart ayı içinde yönetim kuruluna sunulur; yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) Bütçe sonuçları onaylanmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir. Bu kurumlar bu Bölümün ve/veya diğer mevzuatın ilgili hükümlerine göre işlem tesis eder.

Denetim

MADDE 207(Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/15 md.) (1) Ajansların kaynaklarını kullanabilme ve hesap verebilme yeterliğini tespit edebilmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla mali yönetim yeterliği denetimi yapılır.

(2) Ajanslarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma yapılabilir.

15 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “aylık harcama programına” ibaresi “harcama programlarına” şeklinde değiştirilmiştir.

 

EK LİSTE

İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması

 

TR1 : İstanbul

TR10 : İstanbul

TR2 : Batı Marmara

TR21 : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TR22 : Balıkesir, Çanakkale

TR3 : Ege

TR31 : İzmir

TR32 : Aydın, Denizli, Muğla

TR33 : Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak

TR4 : Doğu Marmara

TR41 : Bilecik, Bursa, Eskişehir

TR42 : Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova

TR5 : Batı Anadolu

TR51 : Ankara

TR52 : Karaman, Konya

TR6 : Akdeniz

TR61 : Antalya, Burdur, Isparta TR62 : Adana, Mersin

TR63 : Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

TR7 : Orta Anadolu

TR71 : Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir TR72 : Kayseri, Sivas, Yozgat

TR8 : Batı Karadeniz

TR81 : Bartın, Karabük, Zonguldak TR82 : Çankırı, Kastamonu, Sinop TR83 : Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

TR9 : Doğu Karadeniz

TR90 : Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon

TRA : Kuzeydoğu Anadolu

TRA1 : Bayburt, Erzincan, Erzurum TRA2 : Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars

TRB : Ortadoğu Anadolu

TRB1 : Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli TRB2 : Bitlis, Hakkâri, Muş, Van

TRC : Güneydoğu Anadolu

TRC1 : Adıyaman, Gaziantep, Kilis TRC2 : Diyarbakır, Şanlıurfa

TRC3 : Batman, Mardin, Şırnak, Siirt