Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tespit etmektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Kanun gereğince kurulan kalkınma ajanslarını,
b) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,
c) Bölge: Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimlerini,
ç) Genel sekreter: Kalkınma ajansı genel sekreterini,
d) Genel sekreterlik: Kalkınma ajansı icra organını,
e) Kanun: 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunu,
f) Yönetim kurulu: Kalkınma ajansı yönetim kurulunu,
g) TYDTA: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansını,
ğ) YDO: Yatırım destek ofisini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Statü ve Personel İstihdamı

YDO’ların statüsü
MADDE 4 – (1) YDO’lar, ajansın kurulu olduğu Düzey 2 bölgesine dâhil illerin her birinde ve yönetim kurulu kararıyla kurulur.
(2) YDO, görevleri ile ilgili olarak doğrudan Genel Sekreterliğe karşı sorumlu olan bir çalışma birimidir. Genel sekreter, YDO’lar ile diğer çalışma birimlerinin uyum ve yakın işbirliği içerisinde çalışmasını gözetir. Bu kapsamda YDO’lar ve ajansın diğer çalışma birimleri, yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak genel sekreter başkanlığında yılda en az iki defa koordinasyon toplantısı yapar.
(3) Yönetim kurulu ve genel sekreter, YDO’ların görev ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirebilmeleri bakımından gerekli fiziki, beşeri ve donanımsal altyapı ile gerekli diğer şartları hazırlamakla yükümlüdür.

Personel istihdamı
MADDE 5 – (1) YDO’da, biri koordinatör olmak üzere, en az üç, en fazla ise beş uzman personel istihdam edilir. Ancak YDO’da çalışan uzman personel sayısı, iş yükü veya başka nedenlerle bölgenin ve ilin ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelirse söz konusu azami sayı, yönetim kurulu kararı ve Bakanlığın onayı ile artırılabilir.
(2) Genel sekreterlik bünyesindeki çalışma birimlerinin faaliyetlerini illerde yürütmek üzere YDO’larda geçici olarak görevlendirilen uzmanlar, birinci fıkrada belirtilen sayılara dâhil değildir.
(3) YDO’da istihdam edilen uzman personel sayısının üçten aşağıya düşmesi halinde bu durum ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alınır. Ayrıca bu gibi hallerde, YDO’da en az üç uzman personel istihdam edilene kadar, geçici uzman personel ivedilikle görevlendirilir.
(4) YDO’da, büro ve diğer destek hizmetlerini yürütmek üzere uzman personel sayısının yarısını geçmeyecek şekilde destek personel istihdam edilebilir.
(5) YDO koordinatörü, uzman personel arasından genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile belirlenen çalışma birimi başkanıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Yetkiler

Görev ve yetkiler
MADDE 6 – (1) YDO aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:
a) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,
b) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
c) Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
ç) İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
d) Yatırımları izlemek,
e) İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,
f) Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
g) Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
ğ) Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
h) Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

Bilgi sağlama ve yönlendirme
MADDE 7 – (1) YDO, talebi halinde yatırımcılara aşağıdaki hizmetleri sağlar:
a) Kamu ve özel sektör tarafından merkezi veya yerel düzeyde uygulanan mali ve teknik desteklere ilişkin öncelikler, kapsam, yararlanma koşulları, başvuru için gerekli belgeler gibi hususlarda yatırımcıyı bilgilendirmek ve yönlendirmek,
b) Yatırımcıları; yatırım kararı alınması, yatırımın gerçekleştirilmesi ve yatırım sonrasındaki işletme aşamalarını oluşturan yatırım sürecine ilişkin olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek.

Analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapma
MADDE 8 – (1) Ajans, YDO koordinasyonunda, bölge planı ile Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini göz önünde bulundurarak ve Bakanlık başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak, bölge planı dönemi ile uyumlu olacak şekilde, il düzeyinde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini hazırlar veya hazırlatır ve uygulanmasını gözetir. Ayrıca YDO, ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisinin belirlenmesi ve uygulaması konusunda TYDTA ile işbirliği içinde çalışır ve katkı sağlar. İl yatırım destek ve tanıtım stratejilerine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Ajans, YDO koordinasyonunda, illerde yatırım ortamı ve süreçlerine ilişkin mevcut durumu, yatırımcıların karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerileri içeren İl Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporunu ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. Bu şekilde, her bir YDO koordinasyonunda hazırlanacak raporların birleştirilmesi suretiyle hazırlanacak Ajans Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu, ajans kalkınma kurulu ve yönetim kurulunda görüşülerek Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, bu raporlarda öne çıkan hususları Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin gündemine getirir. Yatırım ortamı değerlendirme raporlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Envanter çalışmaları yürütme
MADDE 9 – (1) YDO, aşağıdaki konularda envanter çalışmaları yürütür:
a) İlde yatırıma uygun alanlara ilişkin verileri ilgili kurum ve kuruluşlardan güncel şekilde temin etmek ve derlemek,
b) İlde hammadde, enerji, lojistik, iş gücü, yatırım yeri gibi yatırım kararının alınmasında etkisi olan konularda yatırım maliyetlerine ilişkin veri hazırlamak veya hazırlatmak, toplamak ve derlemek,
c) Hizmet sunulan yatırımcılara ilişkin bilgi ve kayıtları bir veri tabanı aracılığıyla güncel şekilde tutmak ve dosyalamak,
ç) Bakanlıkça yapılacak yönlendirme çerçevesinde, yatırımlara ilişkin izin ve ruhsat işlemleri ile ilgili mevzuat bilgilerini derlemek ve güncellemek,
d) İlde iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımcıya tanıtılmasına yönelik olarak gerekli diğer bilgi ve veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan temin etmek, hazırlamak veya hazırlatmak, güncellemek ve raporlamak.

Kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapma
MADDE 10 – (1) YDO, ilde faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlar ile yakın temas ve işbirliği içinde çalışır ve il için stratejik öneme sahip konularda ortak çalışmalar yapar. Bu kapsamda YDO özellikle;
a) Yatırımcıların, yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımların işletme aşamasında ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini sağlama,
b) Yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan toplama,
c) İlin iş ve yatırım ortamını tanıtma ve ile yatırımcı çekme,
ç) Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanması hususunda destek sağlama,
konularında TYDTA ile yakın işbirliği tesis eder.
(2) YDO, ilgili mevzuat çerçevesinde kendilerine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere, faaliyet gösterdikleri illerde kurulan kurul, komisyon, komite gibi danışma ve karar alma süreçlerine, yönetim kurulu kararıyla ajans adına katılım sağlar.
(3) YDO, kendilerine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere, Bakanlık koordinasyonunda ve genel sekreterin bilgisi dâhilinde, merkezi veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlar.
(4) YDO, izin ve ruhsat işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması, yatırımcıların yerelde karşılaştıkları sorunların giderilmesi, ilde yatırım ortamının iyileştirilmesi veya diğer faaliyetlerine yönelik olarak, kamu veya özel sektör temsilcileri ve diğer ilgili paydaşlarla görüşmeler yapar ve gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla çalışma grupları kurar.

İlin iş ve yatırım ortamını tanıtma ve ile yatırımcı çekme
MADDE 11 – (1) YDO, ilin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek amacıyla;
a) Yurtiçi ve yurtdışı konferans, fuar, seminer, toplantı, iş gezisi gibi organizasyonlar düzenler veya düzenletir, çalışma programındaki hedef ve öncelikler dikkate alınarak bu tür organizasyonlara katılır ve/veya katkı sağlar,
b) Sunuş, ilan, internet sitesi gibi yazılı ve görsel materyaller hazırlar veya hazırlatır, bu gibi çalışmalara katkı sağlar,
c) Ulusal ve uluslararası potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve bu yatırımcıların ile çekilmesi için özel strateji çalışmaları yapar veya yaptırır,
ç) Yatırımcıların yer aldığı ticari heyetlere yönelik organizasyonlar düzenler veya düzenletir, ajansın çalışma programında açıkça öngörülmek şartıyla bu tür organizasyonlara katılır ve/veya katkı sağlar,
d) Lobi faaliyetleri yürütür,
e) Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirir.

Devlet yardımlarına ilişkin işlemleri yürütme
MADDE 12 – (1) YDO, devlet yardımlarına ilişkin olarak;
a) İllerde devlet yardımlarına ilişkin uygulamayı tanıtır, bu uygulamaya başvuru yapan yatırımcılara bilgi verir ve yatırımcıyı yönlendirir,
b) Devlet yardımları sisteminin yapısının ve işleyişinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunur,
c) Devlet yardımları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen diğer görevleri yürütür.

İzin ve ruhsat işlemlerini takip ve koordine etme
MADDE 13 – (1) YDO, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine eder. Bu kapsamda yatırımcılara gerekli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri de sağlanır.
(2) Yatırımcıların başvurusu üzerine YDO’nun takip ve koordine edeceği işlemler şunlardır:
a) Gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların; imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki izin ve ruhsat işlemleri,
b) Maden arama ruhsatı hariç olmak üzere, yatırım yeri konularındaki izin ve ruhsat işlemleri.
(3) İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için YDO tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır. İlgili merciler, YDO’larca kendilerine intikal ettirilen iş veya işlemleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak zorundadır. Bu kural, söz konusu iş veya işlemler için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülen hallerde dahi geçerlidir.
(4) Başvuru sonucunda YDO’da geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz.
(5) YDO, yatırımcıların karşılaştıkları engel ve sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunur.

Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapma
MADDE 14 – (1) YDO, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin sürece katkı sağlamak amacıyla, daha etkin yatırım destek ve tanıtım mevzuatının ve destek politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak öneriler geliştirir ve bunları ilgili mercilere iletir.
(2) YDO, iş ve işlemleri konusunda; kendisine başvuranların sayısı, başvurulan yatırım ve işlemler, tamamlanan veya tamamlanamayan iş ve işlemlerin türü ve sayısı ile bunlara ilişkin süreleri, yatırım süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar ile bunların nedenleri ve çözüm önerileri, ilin iş ve yatırım ortamına ilişkin değerlendirmeler, ilin iş ve yatırım ortamının tanıtımı, gerçekleşen yatırımlara ilişkin işgücü ihtiyacına yönelik değerlendirmeler, düzenlenen teşvik belgeleri, yatırım danışmanlığı sağlanan firmalar ve sağlanan hizmetin içeriği ile izlenen yatırımlar ve izleme sonuçları gibi hususları içeren altı aylık faaliyet raporu düzenler ve bunları faaliyet gösterdikleri ildeki Valiliğe ve genel sekreterliğe sunar.
(3) YDO, uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri konusunda, genel sekreterin bilgisi dâhilinde Bakanlığa, TYDTA’ya ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar

İhtiyarilik ve ücretsizlik
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında YDO’ya başvurmak, yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır.
(2) YDO’da yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak izin ve ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

Bakanlığın rolü
MADDE 16 – (1) Bakanlık, YDO’ya verilen görev ve yetkilere ilişkin olarak:
a) YDO’ların ihtiyaç duyduğu bilgilendirme, eğitim ve teknik altyapı hizmetlerini sağlamak üzere merkezi kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonu sağlar,
b) YDO’larca yürütülen envanter çalışmaları kapsamında elde edilen veri ve bilgilerin tutarlılığını ve bu konuda merkezi ve yerel kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır,
c) Merkezi düzeyde kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerektiren ve/veya birden fazla bölgeyi ilgilendiren konularda koordinasyonu sağlar,
ç) Yatırım ortamına ilişkin olarak YDO’lar tarafından geliştirilen önerileri, ilgili merci, komisyon, komite ve kurullarda gündeme getirir,
d) YDO’ların uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik koordinasyonu sağlar,
e) YDO’ların görev ve yetkilerini yerine getirmesine yönelik usul ve esasları belirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenleme yetkisi
MADDE 18 – (1) Bu düzenlemenin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Kalkınma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.