BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi

BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi görevleri ile ilgili olarak doğrudan BEBKA Genel Sekreterliğine karşı sorumlu olan bir çalışma birimidir. Bursa ve Bilecik illerinde de yatırım destek ofisi bulunmaktadır.

BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Neler Yapar?

• İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapar.
• İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütür.
• Yatırımcılara bilgi sağlar ve onları yönlendirir.
• İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.
• Yatırımları izler.
• İlin iş ve yatırım ortamını tanıtır ve ile yatırımcı çeker.
• Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapar.
• Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak
üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine eder.
• Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapar.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanarak 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile kurulmuştur. BEBKA; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur.
Temel amacımız kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda bilimsel yöntemlerle ve katılımcı bir anlayışla bölgesel önceliklerimizi belirleyen 2014-2023 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı hazırlanmıştır. Bu bölge planı çerçevesinde proje finansman destekleri, eğitim ihtiyaçları, yatırım ve tanıtım imkânları açısından kalkınmaya yön verecek bir model oluşturulmuştur. Kalkınma Ajansımız, Bölge Planı’nda ortaya konan strateji ve öncelikler çerçevesinde bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri desteklemektedir.