Ülkemizde yatırım teşvik sistemi, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktadır. Türkiye’de illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarına göre 6 teşvik bölgesi belirlenmiştir. Türkiye’nin en gelişmiş illerinden biri olan Eskişehir, 1. Bölge’de yer almaktadır.

 • Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için öngörülen şartları sağlamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, Eskişehir’de yapılacak olan 1 milyon TL sabit yatırım tutarı ve üzerindeki yatırımlar aşağıdaki destek unsurlarından yararlanabilmektedir.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası

 

 • Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

İllere göre farklılık gösteren belirli sektörler, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki destek unsurlarından yararlanabilmektedir.

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi

 

 • Büyük Ölçekli Yatırımlar

Asgari tutarları sağlayan belirli yatırım konuları, aşağıdaki destek unsurlarından yararlanabilmektedir.

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi

Büyük Ölçekli Yatırım Konuları

Sıra No Yatırım Konusu Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)
1 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 1000
2 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 200
3 Liman ve liman hizmetleri yatırımları ile havalimanı yatırımları 200
4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:  
a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200
b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50
5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50
6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50
7 Elektronik Sanayi Yatırımları 50
8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50
9 İlaç Üretimi Yatırımları 50
10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 50
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dâhil) İmalatı Yatırımları 50
12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:  
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)] 50

 

 • Stratejik Yatırımlar

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 1. a) Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).
 2. b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.
 3. c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari % 40 olması.

ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD Dolarının üzerinde olması.

Yukarıdaki kriterleri sağlayan yatırımlar, Eskişehir’de aşağıdaki desteklerden yararlanabilmektedir.

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • KDV iadesi

 

Ayrıca yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında, değerlendirme kriterleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımlara, aşağıda yer alan destek veya destekler sağlanabilmektedir.

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • KDV iadesi
 • Vergi indirimi veya istisnası
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Nitelikli personel desteği
 • Faiz desteği veya hibe desteği
 • Sermaye katkısı
 • Enerji desteği
 • Kamu alım garantisi
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Altyapı desteği
 • Kanunlarla ilgili getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması