Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 500 bin m2’lik bir alanda gelişme gösterecek olan bölgede, firmaların kiralık olarak kullanabilecekleri üretim birimleri, tüm altyapısı hazırlanmış olarak Ar-Ge çalışması yapacak kuruluşlara tahsis edilmektedir. Eskişehir’in yüksek teknoloji üretim merkezi olmasına büyük katkı sağlayacak olan söz konusu tesisler, 2004 yılı başında kullanıma açılmıştır.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin başlıca amaçları; ülke sanayiinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek, ürünlerde ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standartlarını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım imkanları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörünün işbirliği sağlamak ile yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak ve kişi başına düşen teknolojik ürün ihracatımızı arttırmak olarak sıralanabilir.

ATAP A.Ş. tarafından yönetilen ve işletilen Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yatırımcılara sağlanan hizmetler şunlardır:

 • İnkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence konularında teknik destek,
 • Marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu ve teknoloji transferi konularında danışmanlık hizmeti,
 • Finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat konularında yardım,
 • Yeni, ileri teknoloji laboratuarlarının gerekli personel istihdam ederek, kurulması ve işletilmesi konusunda destek.
 • Girişimcilerin kiralayabileceği kullanıma hazır üretim birimleri yada ofislerin yanında bulunan bağımsız üretim birimleri,
 • Satılık kullanıma hazır bina ve üretim birimleri,
 • Alt yapısı hazır ve istenen nitelikte bina inşa edilebilecek arsalar,
 • Eksiksiz bir alt yapı imkanı (kesintisiz elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon hattı, internet alt yapısı, ulaşım kolaylığı)
 • İşletme, hukuk, mali ve diğer yatırım konularında teknik ve idari danışmanlık,
 • Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin sunduğu tüm alt yapı imkanlarından ve arıza, bakım-onarım hizmetlerinden yararlanma,

 

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet yürütecek şirketlere devlet tarafından sağlanan destek ve teşvikler ise şöyledir:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunuyla sağlanan destekler;

 • Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren 5 yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar Kurulu, seçilen, hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar süreyi uzatabilir. Bu mükelleflerin başka bir Bölgeye taşınması durumunda uzatılan süre ile birlikte bu haktan yararlanma süresi toplam 10 yılı aşamaz.
 • Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile her türlü vergiden istisnadır.
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (6) numaralı bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tâbi tutulur.
 • Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerde, atık su bedeli ile ilgili muafiyetler ilgili Belediyece yürütülür.
 • Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde KOSGEB tarafından desteklenen girişimciler de Kanunun sağladığı muafiyetlerden yararlanırlar.

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile sağlanan destekler;

 • Yatırım indirimi : Girişimcinin bölgede yapacağı yatırımı faaliyete geçtikten sonra yatırım tutarının %40? nispetinde kazancından, gelir ve kurumlar vergisini ödemeyecek, işletmesine yatırım indirimi uygulanacaktır.
 • Gümrük Muafiyeti : Yurt dışından getirilecek makine ve teçhizatlar %100 oranında Gümrük Vergisi ve Toplu Konut fonundan muaf tutulacaktır.
 • Katma Değer Vergisi İstisnası : Firmalar yurt içi ve yurt dışından alacakları makine ve teçhizatlarda KDV ödemeyeceklerdir.
 • Kredi Desteği : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde girişimcinin yapacağı tüm yatırımlarda Bakanlığın uygun görmesi halinde, sabit yatırımın %30?na kadar kredi tahsis edilebilecektir. Ayrıca Devlet bütçesinden yatırım ve işletme kredisi verilebilecektir.
 • Yabancı Sermaye Kanunu ve uygulama yönergeleri ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve uygulama yönergelerinin sağladığı tüm desteklerden bölgemizde faaliyet gösterecek tüm firmalar eksiksiz yararlanabilmektedir.