KÜMELENME DESTEK PROGRAMI 3. DESTEK ÇAĞRISI İLAN EDİLDİ

Kümelenme Destek Programı 3. destek çağrısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edildi. Programın son başvuru tarihi 11.08.2017’dir.

Programın Genel Hedef ve Amaçları

Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi doğrultusunda Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.

Kümelenme Destek Programı’nın özel amaçları başvuru rehberinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  • Kümelenme birlikteliğinin sürdürülebilir bir şekilde koordinasyonunu ve geliştirilmesini sağlayacak yapıların kurulması ve bu tür yapıların küme koordinasyon kapasitelerinin arttırılması
  • Kümelenme birlikteliğinin kurumsal (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) kapsayıcılığının genişletilmesi
  • Küme aktörleri (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) arasındaki işbirliği seviyesinin güçlendirilmesi

Program Kapsamında Sağlanacak Mali Destek

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Tahsis edilecek hibe tutarı, iş planı bütçesinin %10’undan az; %50’sinden fazla olamaz.

Uygun Maliyetler

Başvuru rehberinde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmet (personel, danışmanlık, eğitim vb.) ve mal (makine, donanım, yazılım vb.) alımına ilişkin maliyetler uygun maliyetlerdir.

Yapım (inşaat) işleri maliyetleri sadece tadilat, yenileştirme vb. ile ilgili olduğu durumlarda ve kümelenme birlikteliği iş planı toplam bütçesinin %5’ini geçmediği hallerde uygun maliyet olarak nitelendirilebilir. Yeni bina ve altyapı (yol, su, kanalizasyon vb.) yapım işleri, gayrimenkul alımı uygun maliyet değildir.

Kümelenme Destek Programı ile ilgili dokümanlara ulaşmak için tıklayınız. (https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Dokumanlar.aspx )